Liste / Inputs

input1.jpg (18037 Byte)

Input #1: Splitter. Werk. / Martin Krusche
Input #2: Das Stupa / Martin Krusche
Input #3: Das Loch / Martin Krusche
Input #4: Stahl schneiden / Martin Krusche
Input #5: Postal Adress / Margarethe Makovec & Anton Lederer

Input #6: Ort der Bilder / Mirjana Peitler-Selakov
Input #7: Erinnerung: Orte im Nirgendwo / Mirjana Peitler-Selakov
Input #8: Memories / Martin Krusche
Input #9: Exotism ... / Ovul Durmusoglu

core | reset | home